Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowych Ręczajach
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach
Przedszkole Samorządowe w Nowych Ręczajach

Aktywna Tablica


Czym jest program "Aktywna Tablica"

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że 19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Finansowanie

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą.

Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Ważne terminy

W 2018 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 kwietnia br., a organy prowadzące do wojewodów – do 30 kwietnia br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 maja br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 czerwca br.

W 2018 roku dofinansowanie dostały 3 szkoły z terane miny Poświętne:

1. Szkoła Podstawowa im mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Zabrańcu.
2. Szkoła Podstawowa im Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach3. Szkoła Podstawowa im J. Korczaka w Międzylesiu.

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPACIA

„AKTYWNA TABLICA DLA AKTYWNYCH NAUCZYCIELI”

Głównymi celami międzyszkolnej sieci szkół będą:

– integracja środowiska nauczycieli z gminy Poświętne,

– wypracowanie i utrwalenie metod współpracy, wymiana idei, doświadczeń, informacji

pomiędzy szkołami,

– promocja i popieranie działań związanych z IT,

– prowadzenie wspólnych projektów,

– szkolenia wewnętrzne,

– prowadzenie i udział w lekcjach otwartych.Koordynator sieci: Alicja Ryńska tel.22 7999482

Spotkanie inauguracyjne 15.02.2018 roku, godzina 15.30Do udziału w sieci prosimy zapisywać się poprzez wypełnienie zgłoszenia placówki oświatowej na stronie oraz deklaracji przystąpienia , którą prosimy o przyniesienie na 1 spotkanie.

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK „Aktywna tablica” skierowana była do nauczycieliSzkoły Podstawowej im mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Zabrańcu, Szkoły Podstawowej im Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach, Szkoły Podstawowej im J. Korczaka w Międzylesiu.Jej celem było rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA
15.02.2018

Podczas pierwszego spotkania koordynator zapoznał nauczycieli z zasadami pracy w sieci. Opracowano plan i harmonogram pracy. Ponadto koordynator zapoznał z zasadami publikacji dobrych praktyk, /scenariuszy zajęć, projektów itp./ na stronach 3 szkół oraz zakładaniem kont i logowaniem się na stronie www.profesor.pl.17.04.2018

Drugie spotkanie miało charakter warsztatowy. Koordynator sieci wraz z nauczycielami zaprezentował aplikacje do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych. Wspólnie przetestowano programy oraz strony internetowe pomocne w realizacji treści z różnych przedmiotów. Ponadto podczas spotkania nauczyciele wymieniali poglądy, doświadczenia, dzielili się przykładami dobrych praktyk, scenariuszami zajęć oraz sposobami realizacji programu „Aktywna Tablica”.05.06.2018

Ostatnie spotkanie sieci skupiło się na podsumowaniu działań sieci, analizie osobistych rezultatów, które osiągnęło się dzięki współpracy z innymi nauczycielami. Na tym spotkaniu nauczyciele również wymieniali poglądy, dobre praktyki i scenariusze zajęć. Na zakończenie spotkania przeanalizowaliśmy arkusz sprawozdania merytorycznego dla organu prowadzącego.


Dokonując podsumowania współpracy uczestników i udziału w międzyszkolnej sieci stwierdziliśmy, iż cele pracy sieci zostały zrealizowane. Treści i zagadnienia poruszane na spotkaniach były różnorodne i użyteczne, koordynator właściwie zarządzał czasem podczas spotkań oraz dbał o właściwy kontakt z uczestnikami sieci, przepływ informacji i komunikację w grupie. Nauczyciele nie wskazali słabych stron sieci, natomiast jako mocne strony wymienili: wymianę doświadczenia, wzbogacenie warsztatu pracy oraz miłą i życzliwą atmosferę.

Przykłady dobrych praktyk